ЁЛХДОСЛОХ

1. Ёлхдос өвчин хүрэх;


2. Ёлхдос гаргах.