ЁЛХОЙХ

Хүн, амьтны их таргалж, гэдэс хэвлээрээ томрох - Залуугаараа гэдэс сууж ёлхойх янзтай, бас нэлээд зузаарсан дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан залуудай.