ЁВУУР

Ёврох зэвсэг, ёвруул: ёвуур мод (ёврох мод, хатгуур мод).