ЁВЧИХ

1. Байн байн ёврох: гараараа ёвчих (гараараа байн байн ёврон нудрах), тохойгоороо дэлгэрэнгүй... (тохойгоороо үе үе ёврох);


2. [шилжсэн] Муухай аашлах, нийцгүй зан гаргах: ёвчсон зантай хүн (нийцгүй зан ааштай хүн).

гараараа ёвчих гараараа байн байн ёврон нудрах
тохойгоороо ёвчих тохойгоороо үе үе ёврох
ёвчсон зантай хүн нийцгүй зан ааштай хүн