ЁВЧУУР

1. Байн байн ёвчдог: ёвчуур тугал (ёвчоо тугал);


2. [шилжсэн] Ёвчоо: ёвчуур өвгөн (юм л бол ёворгон зан ааш гаргаж байдаг өвгөн).

ёвчуур тугал ёвчоо тугал
ёвчуур өвгөн юм л бол ёворгон зан ааш гаргаж байдаг өвгөн