ЁВХГОС

Орой нь шовгос хийн хөдлөх: ёвхгос ёвхгос хийх (ёвхгонох).