ЁВРУУЛАХ

1. Нудруулах, тохойгоор түлхүүлэх;


2. Ёврогдох: өвдгөө ёвруулах (ёвроход нь өвдөг өртөх);
3. [шилжсэн] Бусдыг битүүгээр егөгдөх: үгээр ёвруулах (үгээр егөгдөх).

өвдгөө ёвруулах ёвроход нь өвдөг өртөх
үгээр ёвруулах үгээр егөгдөх