ЁВОРГОТОЙ II

1. [шилжсэн] Муухай зантай, эвгүй өнгөөр дуугарсан: ёворготой дуугарах (эвгүй дуугарах), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Егөөтэй, ёжтой: ёворготой үгтэй хүн яриа (ёжилж егөөдсөн яриатай хүн);
3. [шилжсэн] Хэрсүү, хашир.

ёворготой дуугарах эвгүй дуугарах
ёворготой зан муухай зан
ёворготой үгтэй хүн ёжилж егөөдсөн яриатай хүн
Ижил үг:

ЁВОРГОТОЙ I