ЁВРОГДОХ

1. Ёврох үйлд өртөх: модонд ёврогдох (модонд цохигдох), чулуунд ёврогдох (чулуунд дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Үгээр далдуур зэмлэх, үгээр битүү дайрах: үгээр ёврогдох (далд битүү утгат үгээр егөөлөх) - Нөхрийгөө зэмлэсэн дүр дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

модонд ёврогдох модонд цохигдох
чулуунд ёврогдох чулуунд дэлсэгдэх
эмээлд ёврогдох эмээлд нудрагдах
үгээр ёврогдох далд битүү утгат үгээр егөөлөх