ЁВОРГОТОХ

Адуу малд илүү шүд ургах: адуу ёворготох (адуу арангатах).