ЁВИРГОН

Хүн, амьтны огцом ширүүн зан байдал: ёвиргон зан (дэгдгэнүүр огцом, ширүүн зан авир), ёвиргон дэлгэрэнгүй... (омголон морь, ширүүн явдалтай морь), ёвиргон үг (хэг ёг хийсэн хатуу ширүүн үг хэл), ёвиргон хүн (угзчуур ёвчоо зан байдалтай хүн), ёвиргон аашлах (нийцгүй зан авир гаргах).

ёвиргон зан дэгдгэнүүр огцом, ширүүн зан авир
ёвиргон морь омголон морь, ширүүн явдалтай морь
ёвиргон үг хэг ёг хийсэн хатуу ширүүн үг хэл
ёвиргон хүн угзчуур ёвчоо зан байдалтай хүн
ёвиргон аашлах нийцгүй зан авир гаргах