ЁВИРГОНДОХ

Ёвиргон нь дэндэх, нэн ёвиргон зан гаргах.