Ё

1. Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн долоодугаар үсэг: ё-гоор дуудах (ё-гоор хэлэх), дэлгэрэнгүй...


2. Долоодугаар гэсэн дэс тооны утгыг илэрхийлдэг: ё-д дурдсанаар (долоодугаар зүйлд өгүүлснээр).

ё-гоор дуудах ё-гоор хэлэх
ё-лох ё-гоор дуудах
ё-д дурдсанаар долоодугаар зүйлд өгүүлснээр
Ижил үг:

Е