ЁВГОРДОХ

Хэтэрхий ёвгор байх, ёвгорын учир тохиромжгүйдэх.