ЁВГОР

Овгордуу, төвгөр, товгор; ёвгор өвдөг (овойсон өвдөг).