ЕГҮҮТГЭЛ

Егүүтгэх үйлийн нэр, сүйтгэл, үхэл: егүүтгэл болох (сүйрэл мөхөл, гамшиг болох), егүүтгэл дэлгэрэнгүй... (үхэл хагацал, зовлон учрах), сансрын егүүтгэл (а. Орчлонгийн сүйрэл; б. Сансарт болсон сүйрэл).

егүүтгэл болох сүйрэл мөхөл, гамшиг болох
егүүтгэл учрах үхэл хагацал, зовлон учрах
сансрын егүүтгэл а. Орчлонгийн сүйрэл; б. Сансарт болсон сүйрэл