е-лдэг аман аялгуу
/ хэл шинжлэл /
е-гээр дууддаг аман аялгуу