ДУГАНЧ

Сүм хийдийн дуганыг харгалзагч; дуганч хүн тухайн дацан, сүмийнхээ гэсгүйн ажилд туслах, зарлага хийх зэрэг ажлыг дэлгэрэнгүй...