ДОТУУРХАН

Арай дотуур, нэлээд дотуур: дотуурхан эргэх (нэлээд наагуур эргэх), дотуурхан явах дэлгэрэнгүй...

дотуурхан эргэх нэлээд наагуур эргэх
дотуурхан явах нэлээд дотор талыг барьж яв