ДИСКО

1. Түргэн хэмнэлт ая, бүжгийн хөдөлгөөн бүхий орчин үеийн хөгжмийн шинэ урсгал: диско ая (диско дэлгэрэнгүй...


2. Тойрон бүжиг, үдэшлэг: дисконд орох (диско бүжгийн үдэшлэгт очих), дисконд явах (диско бүжгийн үдэшлэгт явах), дэлгэрэнгүй...
диско ая диско бүжгийн ая
диско бүжиг цэнгэн бүжиглэх бүжиг
дисконд орох диско бүжгийн үдэшлэгт очих
дисконд явах диско бүжгийн үдэшлэгт явах
диско үдэшлэг бүжиглэн цэнгэх үдэшлэг