ДИЦДЭЛТ

Дицдэх үйлийн үр дүнг заасан нэр, төмөрлөгийн гадаргад дицийн нимгэн давхрааг электролит, химийн аргаар суулгах дэлгэрэнгүй...