ДОВ

1. Овгор товгор газар: дов гишгэх (овгор товгор газар гишгэх), дов тойрох (довын дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Товгор, бүлтгэр: дов болох (овойж товойх, хавдах), дов газар (а. Довтой газар; б. Жижиг өндөрлөг), дэлгэрэнгүй...
дов гишгэх овгор товгор газар гишгэх
дов тойрох довын хажуугаар өнгөрөх
дов сондуул үргэлжилсэн олон дов
дов толгод намхан толгод
дов тойрч долоо эргэх мунгинаж төөрөх гэсэн санаа
дов болох овойж товойх, хавдах
дов газар а. Довтой газар; б. Жижиг өндөрлөг
дов нүд зовхи нь бүлцийж, домбойсон нүд
дов толгой овон товонтой толгой
дов хацар овгор хацар