ДОАЗ

Дуаз; жанцан: эрдэнийн доаз (эрдэнээр бүрэлдсэн хиур).