ДАЙВАН I
/ түүх /

Эрхэлсэн түшмэлээс доор, дөрөв, тавдугаар зэргийн түшмэл.

Ижил үг:

ДАЙВАН II