давсгийн чулуу
бодисын солилцооны хямрал, бөөр, шээсний замын үрэвсэлт эмгэгийн улмаас давсагт бий болсон чулуужсан эрдэслэг хатуу биет