даалимбархуу эд
даалимба маягийн, даалимбатай төстэй эд