ДААВАРЛУУЛАХ IV

Даавар ихдэх өвчин хүргэх, даавар ихдэх өвчтэй болгох.