Д

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн тав дахь үсэг.