уурыг нь гааруулах
уурыг нь улам хүргэх, дордуулах