ГААТАЙ III

Юмыг хайрлах гамнахыг мэдэхгүй, арангатай, халгаатай: дээлэндээ гаатай (дээлээ гамнадаггүй), дэлгэрэнгүй...

дээлэндээ гаатай дээлээ гамнадаггүй
гуталдаа гаатай хүүхэд гуталдаа гамгүй хүүхэд
Ижил үг:

ГААТАЙ I

ГААТАЙ II

ГААТАЙ IV