ургацын вегататив үржил
үндэс, иш, навч болон дүрс хувирсан эрхтнээс шинэ ургамал үүсэж олширсон нь