ВИБРАТОР

1. Доргилуур;


2. [физик] Хэлбэлзэл үүсгэх тогтолцоо.