ВИНАЙ
/ шашин /

Бурхны шашны гурван сургаалын нэг; лам хуврагуудын сахил санваар, сахилга, ёс журмын номлол: винайн дэлгэрэнгүй... (винайн үндсэн агуулгыг тодорхойлсон мэргэдийн бүтээл).

винайн аймаг

винайн үндсэн агуулгыг тодорхойлсон мэргэдийн бүтээл