ВЕКСЕЛЬ

Тодорхой хугацаагаар зайлшгүй төлөх үүрэгтэй мөнгөний баримт бичиг, төлбөрийн баталгаа, аваль.