АГТАЧ
/ хуучирсан /

Агт хариулах хүн - Тэнд үдэлж байтал Алчидайн агтач Чихитай, Ядир хоёр сайхан бэлчээрт агтаа адуулж дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., өртөөний агтач (өртөөний агт адуулах хүн), хааны агтач (хааны агт адуулах хүн), цэргийн агтач (цэргийн агт адуулах хүн).

өртөөний агтач

өртөөний агт адуулах хүн

хааны агтач хааны агт адуулах хүн
цэргийн агтач цэргийн агт адуулах хүн