БӨХЛҮҮ

Бөх бат: бөхлүү аргамж (тасрахгүй, бөх бат аргамж), бөхлүү уяа (тайлахад хэцүү, бөх дэлгэрэнгүй...

бөхлүү аргамж тасрахгүй, бөх бат аргамж
бөхлүү уяа тайлахад хэцүү, бөх бат уяа