АККРЕДИТИВ

Банкны тооцоо, бараа бүтээгдэхүүн, мөнгөний гүйлгээнд хэрэглэдэг итгэмжлэх бичиг, авлагын баримт