ХҮЧЛЭГ III
/ физик /

Тухайн цэг дэх цахилгаан орноос нэгж цэнэгт үйлчлэх хүч.

Ижил үг:

ХҮЧЛЭГ I

ХҮЧЛЭГ II