ТЕНДЕР

Захиалагчийн тогтоосон нөхцөл, шаардлагын дагуу боловсруулж, түүнд ирүүлсэн бараа, ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх тухай сонирхогч этгээдийн санал. дэлгэрэнгүй...

тендер шалгаруулалт

хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг хуульд заасан журмын дагуу шалгаруулж, гэрээ байгуулах, эрх огох ажиллагаа

тендерийн урилга

захиалагчаас тендер шалгаруулалт явуулах тухай мэдэгдсэн, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарласан баримт бичиг

тендерт оролцогч

захиалагчаас хараат бус этгээд