тендерийн урилга

захиалагчаас тендер шалгаруулалт явуулах тухай мэдэгдсэн, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарласан баримт бичиг