тендер шалгаруулалт

хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг хуульд заасан журмын дагуу шалгаруулж, гэрээ байгуулах, эрх огох ажиллагаа