БОЙДАА
/ хуучирсан /

Гэрийн дарга; Хуучны засаг ноёдын ордны аж ахуйг хэргийг эрхлэх даамал.