НҮҮЦ

Ханы эрс, үдээр, толгойн тооноос шалтгаалж, дэлгэгдэн сунаж, уртсах хэмжээ буюу шийрийн алхац.