АНТРОПОЛОГИ
/ Нэр томьёо /

Хүний гарал үүсэл, түүхэн хөгжлийн тухай хүн судлалын ухаан.