АДАХ IV
/ хуучирсан /

Өөрийн ажлын зэрэгцээ өөр алба хавсран гүйцэтгэх.

Ижил үг:

АДАХ I

АДАХ II

АДАХ III