АДАХ III

Бургас, зэгс зэргийг холбож уях, сүлжих.

Ижил үг:

АДАХ I

АДАХ II

АДАХ IV