БӨРСГӨРДҮҮХЭН

Нэлээд бөрсгөрдүү, сэтгэл дундуурхан: бөрсгөрдүүхэн харагдах (нэлээд бөрсгөрдүү, гундуухан дэлгэрэнгүй...