АГДАМНАХ
Хүчтэй болох, чанаржих, нэмэгдэх, сайжрах.