АГДАС II:

агдас агдас (агдгар юмны байн байн хөдлөх байдал).

Ижил үг:

АГДАС I: