АГДГА :

агдга агдга (агдгар юмны үргэлжлэн хөдлөх нь).